TheExperimentWiki

TheExperimentWiki | RecentChanges | Preferences | Search | GlobalHome | HaitiHome

HaitiSalon

Go to http://circlesofchange.com and http://apprenticeshipineducation.com for our English website

InstituteforDemocraticPractice workspace

Ale sou http://www.openspaceworldmap.org/ pou jwenn pratikan Espas Ouvri nan lemond antye


Eksperyans la nan yon lòt kalite lidèchip

se yon pwogram BeyondBorders ak LimyeLavi

N ap avanse yon kalite edikasyon ak lidechip kote otorite ak responsabilite ap pataje pami tout moun ki enplike. Nou menm we tet nou kom ko-aprenan pandan n ap travay ansanm pou lape ak jistis. Nou sèvi ak metòd Espas Ouvri, Wonn Refleksyon ak lòt metòd patisipatif epi nou ankouraje moun fòme KominoteAprantisaj pou yo kapab pratike metod sa yo epi aprann ansanm

Klike la pou jwenn esplikasyon sou ki sa yon KominoteAprantisaj ye

Klike la pou jwenn esplikasyon sou FonEksperyansla

[Klike la pou jwenn enfòmasyon sou fòmasyon k ap fèt, pwopozisyon soumèt ak zouti pou pratikan]

AsosyeEksperyansla - OganizasyonYo - LesassociatesdeLExperience - LesOrganisations


KalandriyeEvenman

Pou rejwenn ak nou sou yon list serve ki rele reseauforumouvert kote genyen 130 moun k ap pataje eksperyans, nouvel ak refleksyon pa imel ansanm, kontakte mailto:john@eksperyansla.info


Travay nou nan jounal nouvel Haitian Times

klike la WonnRefleksyonakEspasOuvrinanHaitianTimes pou we atik ki te paret 19 avril 2005

klike la WonnRefleksyonakEspasOuvrinanHaitianTimes2 pou we atik ki te paret 26 avril 2005


AprannpouChanje

Yon ti jounal ki paret chak mwa sou eksperyans Wonn Refleksyon ak Espas Ouvri pratikan ak patisipan ap fe yo

LearningForChange

An English journal that comes out twice each year featuring articles and news submitted by people in our evergrowing informal network

Fotograf : DanielMorel

Nan foto sa yo, n ap fè eksperyans ansanm ak EksperyansWiki a, sitentenet kolektif ki w ap vizite kounye la. Ou sou li menm. N ap envite tout moun nan rezo nou an pou ajoute enfomasyon - not, envitasyon, dokiman, atik, foto, elatriye - ki kapab anrichi aprantisaj nou ansanm. Vin patisipe nan konvesasyon yo, kit ou prezan nan rankont la, kit ou prezan sou odinate ou, men pa fizikman nan rankont yo.


SeMounkiKaChanjeLemond

n ap envite moun pataje refleksyon ak eksperyans yo sou jan nou ka sevi ak videyo nou nan kad fomasyon

CercleduChangement?

CirclesofChange?

inviting reflections and experiences regarding how our DVD can be used as a tool in training.

LearningCooperatives

Stay tuned for the new name

LekolVivan?!

SchoolsAlive!


Metod n ap sevi yo :

Pou aprann pi plis sou sije yo, klike sou mo ki soulinye epi ki nan koule ble oswa roz yo epi w ap jwenn plis enfomasyon


EspasOuvri - LeForumOuvert - OpenSpace


WonnRefleksyon - CercledeReflexion? - ReflectionCircles?

Website in English of Touchstones Discussion Project: http://touchstones.org

RefleksyonBibla - LivingWords?


MetodKLEpouAlfa? - TheCLEmethodforliteracy?


TheExperimentFund


CalendarofEventsandMeetings

CalendrierdEvenement


Pou jwenn sitentènet nòmal an Kreyol pou Pwoje Eksperyans la : http://www.theexperiment.info epi peze sou bouton 'kreyol ayisyen'

Pour site traditionnel pour L'Experience : http://www.Lexperience.info


EtidLivdelaViolencealaPlenitudeAkMetodWonnRefleksyon

N ap envite ou patisipe !

AdminOnly link http://www.usemod.com

test


TheExperimentWiki | RecentChanges | Preferences | Search | GlobalHome | HaitiHome
This page is read-only | View other revisions
Last edited May 3, 2007 11:38 am USA Pacific Time by c-68-44-169-222.hsd1.pa.comcast.net
Search: